Ga naar de hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen bij Heart4watches , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden die zijn opgenomen in deze verkoopvoorwaarden.

Algemene voorwaarden Online winkel

versie 1.0

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
Koper: de consument, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Heart4jewels.
Dag: kalenderdag
Een duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en diensten waarvan de leveringsplicht en de koop over een bepaalde periode zijn gespreid.
Duurzaam medium: elk instrument dat de ontvanger of Heart4jewels in staat stelt om persoonlijk aan hen gerichte informatie op te slaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die past bij het doel van de informatie en dat de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst op basis van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waaronder het sluiten van een overeenkomst met gebruikmaking van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals gehanteerd door Heart4jewels
Retourformulier: het retourformulier dat Heart4jewels ter beschikking stelt dat door een koper kan worden gebruikt wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Techniek van communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de koper en Heart4jewels zich gelijktijdig en in dezelfde ruimte hebben verzameld.

Artikel 2 Huisstijl / ondernemer
Heart4jewels.com
Zeearend 9
7609PT Almelo
Telefoonnummer: +31 (0) 6 19567328
(ma. – vr. Van 09.00 tot 17.00 uur);
E-mail: info@heart4watches.com
KvK-nummer: 81877099
BTW-identificatienummer: NL003613828B12

Artikel 3 Relevantie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Heart4jewels en op elke tot stand gekomen overeenkomst en overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Heart4jewels zijn in te zien en op verzoek van de koper zullen deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de koper worden toegezonden. mogelijk zonder extra kosten. Indien de overeenkomst op afstand in afwijking van het vorige artikel elektronisch tot stand komt en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van de algemene voorwaarden elektronisch aan de koper ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze tekst op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de koper de algemene voorwaarden elektronisch kan vinden en dat deze voorwaarden / voorwaarden op verzoek van de koper al dan niet elektronisch aan de koper worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- en servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich bij tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de relevante voorwaarden die voor de koper het meest gunstig zijn. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht en zal de betreffende bepaling, na onderling overleg, van kracht blijven. , onmiddellijk worden vervangen door een bepaling die de reikwijdte van het origineel zoveel mogelijk benadert. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen uitgelegd worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Het aanbod
Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. Heart4jewels is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de producten / diensten door de koper mogelijk te maken. De door Heart4jewels gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden Heart4jewels niet. Alle afbeeldingen, specificaties en details in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De afbeeldingen van de producten zoals afgebeeld op de website zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Heart4jewels kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de koper duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanbod zijn verbonden wanneer het door de koper wordt aanvaard. Dit betreft in het bijzonder: Prijs inclusief belastingen; Eventuele bezorgkosten; De wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de benodigde handtekeningen; Het toepassen van het herroepingsrecht; De wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract; De termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen Heart4jewels de prijs garandeert; De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grond dan het reguliere tarief voor communicatie; Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja hoe deze voor de koper te raadplegen; De wijze waarop de koper, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem op grond van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en eventueel herstellen; Alle andere talen, waaronder Nederlands, voor de overeenkomst; De gedragscodes waaraan Heart4jewels onderworpen is en de wijze waarop de koper de gedragscodes elektronisch kan raadplegen; De minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.

Artikel 5 De totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de koper het aanbod aanvaardt en aan de voorwaarden voldoet. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Heart4jewels terstond langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang Heart4jewels de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Heart4jewels passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Heart4jewels de nodige beveiligingsmaatregelen in acht nemen. Heart4jewels kan binnen wettelijk kader informeren of controleren of de koper aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle belangrijke feiten en factoren die nodig zijn om tot een deugdelijke overeenkomst op afstand te komen. Indien Heart4jewels op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, dan is hij gerechtigd een bestelling / aanvraag te motiveren en te weigeren of kan hij aan de uitvoering van het aanbod bijzondere voorwaarden verbinden. Heart4jewels zal bij de producten of diensten de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de koper de gegevens op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame drager, meesturen: Het adres van het bedrijf waar de koper klachten kan indienen; De voorwaarden en de wijze waarop de koper gebruik kan maken van het herroepingsrecht en een duidelijke indicatie met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht; Informatie over garanties en diensten na verkoop; Artikel 4 lid 3 tenzij Heart4jewels deze gegevens reeds heeft toegezonden voor de uitvoering van de overeenkomst; De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of langer of van onbepaalde duur is; Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 Herroepingsrecht
Heart4jewels biedt de koper de mogelijkheid zijn aankoop binnen 30 dagen te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen of een vooraf door de koper aangewezen vertegenwoordiger die aan Heart4jewels bekend is gemaakt. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij toch gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal hij het product met alle toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Heart4jewels retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van Heart4jewels. Indien de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is de koper verplicht om Heart4jewels hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen. De melding door de koper dient te gebeuren via het retourformulier. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, zendt de koper het product binnen 14 dagen na de melding terug naar Heart4jewels. De koper moet aantonen dat het product op tijd is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. Indien de koper niet binnen de termijnen zoals hiervoor genoemd onder artikel 6.2 en 6.3 aan Heart4jewels kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Heart4jewels heeft geretourneerd, staat de koop vast.

Artikel 7 Herroepingskosten
Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij maximaal de kosten voor het retourneren van het product verschuldigd zijn. Indien de koper een betaling heeft gedaan, zal Heart4jewels dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping of na retourzending terugbetalen. Dit alleen onder de voorwaarde dat het product reeds ontvangen is door Heart4jewels of sluitend bewijs van complete retourzending kan worden overlegd.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Heart4jewels kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Heart4jewels dit althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten: Die door Heart4jewels tot stand worden gebracht volgens specificaties van de koper; Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn; Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd; Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Heart4jewels geen invloed heeft; Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende diensten: Betreffende logies, vervoer, restaurants of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 Prijsstelling
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan Heart4jewels producten en diensten met variabele prijzen aanbieden waarbij deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Heart4jewels geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen indien Heart4jewels dit bedongen heeft en: Deze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of De koper heeft de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag dat de prijsverhoging ingaat. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en drukfouten. Voor de gevolgen van druk- en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en drukfouten is de werkgever niet verplicht het product als foutieve prijs te leveren. Prijzen en kortingsbonnen of codes. Kortingen kunnen alleen worden toegepast op producten die alleen in onze online winkel worden aangeboden. Kortingscodes of vouchers kunnen niet worden gebruikt naast enige andere promotie, kortingsbon / code of cadeaubon. Heart4jewels behoudt zich het recht voor om de kortingsbon of code te weigeren als men denkt dat de algemene voorwaarden worden geschonden. Kortingsvouchers of codes kunnen ook niet worden gebruikt om prijzen af ​​te trekken van producten die onder speciale voorwaarden worden verkocht, zoals: ‘in de uitverkoop’; Heart4jewels kan nog steeds de prijs van het product dat in een van de bovengenoemde speciale voorwaarden wordt verkocht aan de klant doorgeven, als dergelijke artikelen online zijn gekocht met behulp van een kortingscode of voucher vanwege technische onregelmatigheden, bugs of fouten.

Artikel 10 Conformiteit en garanties
Heart4jewels draagt ​​er zorg voor dat de producten en diensten beantwoorden aan de overeenkomst, draagt ​​zorg voor de in het aanbod genoemde specificaties, zorgt voor redelijke eisen, deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en zorgt op de datum van oprichting voor de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Een door Heart4jewels, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en aanspraken die de koper op grond van de overeenkomst jegens Heart4jewels kan doen gelden. Eventuele gebreken van verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 (dertig) dagen na levering schriftelijk aan Heart4jewels te worden gemeld. De producten dienen in hun originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd. De door Heart4jewels verstrekte garantietermijn komt overeen met de fabrieks-garantietermijn. Heart4jewels is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor enig advies omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie vervalt en is niet van toepassing als:

  • De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en / of aangepast of het product door een derde heeft laten repareren en / of aanpassen;
  • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of zijn behandeld in strijd met de instructies van Heart4jewels of verpakking;
  • De imperfectie is het gevolg van zichtbare slijtage en / of gebruik van het product. Dit ter beoordeling van de professionals van Heart4jewels;
  • De imperfectie als geheel is ontstaan ​​door regelgeving van de overheid met betrekking tot de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 Levering en uitvoering
Heart4jewels zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Heart4jewels kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Heart4jewels geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Heart4jewels zal zich inspannen om aan de aangegeven leveringstermijnen te voldoen. De koper kan echter geen rechten ontlenen aan genoemde voorwaarden. Overschrijding van een leveringstermijn geeft koper geen recht op enige vorm van schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Heart4jewels het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Heart4jewels zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. In ieder geval voor de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending komen voor rekening van Heart4jewels Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij Heart4jewels tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Heart4jewels bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden. Deze e-mail kunt u sturen naar: info@heart4jewels.com

Artikel 12 Betalingen
Tenzij anders overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de koper te worden voldaan binnen 7 dagen na ontvangst van het product. Bij een overeenkomst tot verlening van een dienst gaat de bedenktijd in nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De koper heeft de plicht om onjuistheden in de betalingsgegevens aan Heart4jewels te melden. In geval van in gebreke blijven van de koper heeft Heart4jewels, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die vooraf aan de koper bekend zijn gemaakt in rekening te brengen.

Artikel 13 Klachten
Heart4jewels beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenregeling en behandelt de klacht volgens deze klachtenregeling. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 (zeven) dagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Heart4jewels. Bij Heart4watches ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd heeft, zal Heart4jewels binnen 14 (veertien) dagen antwoorden met een bevestiging en een indicatie wanneer de koper een uitgebreider antwoord zal ontvangen. Een klacht schort de verplichtingen van Heart4jewels niet op, tenzij Heart4jewels schriftelijk anders heeft aangegeven. Indien Heart4jewels gegrond wordt verklaard, zal Heart4jewels naar eigen keuze beslissen of de producten, exclusief verzendkosten, kosteloos worden vervangen of gerepareerd. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@heart4jewels.com leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14 Geschillen
Op overeenkomsten tussen ondernemer en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 Aanvullende en afwijkende bepalingen
Voor de uitleg en het begrip van de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden leidend. Ook indien deze versie van de algemene voorwaarden inhoudelijk afwijkt van de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen zoals opgenomen in de Nederlandse versie. Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van de Algemene voorwaarden mogen de koper niet schaden en dienen zodanig schriftelijk te worden vastgelegd dat de koper deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame drager.